Loteria trwa od 15.03 do 15.05.2024 r.
Kup min. 2 lizaki Chupa Chups lub jedno opakowanie zbiorcze zawierające co najmniej 2 lizaki
Graj o nagrody!
* Losowania odbędą się codziennie
w godzinach 8:00 – 20:00.
Regulamin loterii promocyjnej
„Loteria Chupa Chups”
 • Nazwa loterii promocyjnej
  • Loteria promocyjna nosi nazwę: „Loteria Chupa Chups”.
 • Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną
  • Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria Chupa Chups” (dalej: „Loteria”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, NIP: 5252443308, o kapitale zakładowym w wysokości 50 200 zł (dalej: „Organizator”).
 • Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii
  • Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227), jest organizowana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zasięg geograficzny Loterii
  • Loteria organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii
  • Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 15.03.2024 r. od godz. 00.00.01 do dnia 15.05.2024 r. do godz. 23.59.59.
 • Czas trwania Loterii
  • Czas trwania Loterii wraz z okresem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.07.2024 r.
 • Okres sprzedaży produktów promocyjnych objętych Loterią
  • Sprzedaż produktów wymienionych w pkt 9 Regulaminu, uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii, trwa od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.05.2024 r.
 • Uczestnicy Loterii
  • W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie Loterii (dalej: „Uczestnicy”).
  • Za Uczestnika uznaje się posiadacza tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu (zarejestrowanych razem lub odrębnie) i/lub adresu IP.
  • Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora oraz Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji, o której mowa w pkt 11 Regulaminu. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z tymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Produkty objęte Loterią
  • Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki Chupa Chups, wprowadzonych do obrotu przez firmę Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. i oferowanych do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz on-line na terenie całej Polski.
  • Produktami objętymi Loterią, których zakup uprawnia do udziału w Loterii, są wszystkie lizaki marki Chupa Chups dostępne w sprzedaży na terenie Polski (łącznie zwane dalej: „Produktami Promocyjnymi”).
 • Zasady organizacji Loterii
  • Warunkami wzięcia udziału w Loterii i w losowaniu nagród są:
   • jednorazowy zakup co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych określonych w pkt 9.2. lub jednego opakowania zbiorczego zawierającego co najmniej dwa Produkty Promocyjne. Zakup jednorazowy oznacza, że zakup musi być potwierdzony jednym paragonem fiskalnym lub fakturą imienną, na którym znajdują się łącznie co najmniej dwa Produkty Promocyjne lub jedno opakowanie zbiorcze zawierające co najmniej dwa Produkty Promocyjne (dalej: „Zakup”) przy czym Zakup w większej liczbie niż 2 (dwie) sztuki lub zakup jednego lub więcej opakowań zbiorczych zawierających więcej niż 2 (dwa) Produkty Promocyjne, udokumentowany na jednym dowodzie zakupu, zdefiniowanym w punkcie 2) poniżej oraz pkt 10.2. Regulaminu, uprawnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do Loterii;
   • zachowanie czytelnego dowodu dokumentującego Zakup. Przez dowód Zakupu rozumie się oryginalny wydruk paragonu fiskalnego albo oryginalny wydruk faktury imiennej - otrzymane w momencie dokonywania Zakupu, które dokumentują dokonanie Zakupu Produktów Promocyjnych (dalej: „Dowód Zakupu”), przy czym data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina Zgłoszenia do udziału w Loterii. Wydruki Dowodów Zakupu pochodzące z aplikacji mobilnych dotyczących historii zakupów lub inne wydruki lub screeny dowodów zakupu ze sklepów, placówek handlowych, gastronomicznych czy innych punktów, w których możliwe jest dokonanie Zakupu nie stanowią Dowodu Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii i nie będą akceptowane przez Organizatora na potrzeby Loterii. Dowód Zakupu może jednocześnie dokumentować zakup produktów innych produktów, które nie są Produktami Promocyjnymi;
   • zarejestrowanie Zakupu na stronie internetowej: www.loteriachupachups.pl (dalej: „Strona Loterii”) poprzez:
    • wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email, numer wydruku Dowodu Zakupu (numer wydruku paragonu lub numer faktury imiennej), numer kasy fiskalnej (należy wpisać litery i cyfry – zgodnie ze wzorem/wizualizacją przedstawionym na Stronie Loterii) lub NIP podmiotu będącego wystawcą faktury imiennej – tylko w przypadku zgłoszenia faktury imiennej;
    • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii;
   • (wszystkie czynności wymienione powyżej będą łącznie zwane dalej: „Zgłoszeniem”, przy czym wszystkie konsekwencje niepodania lub podania nieprawidłowych danych obciążają Uczestnika dokonującego Zgłoszenia i mogą skutkować utratą prawa do Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym zwłaszcza na wskutek braku możliwości skontaktowania się przez Organizatora z Uczestnikiem, celem otrzymania oryginałów Dowodu Zakupu).
   • posiadanie aktywnego numeru telefonu zarejestrowanego u polskiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz adresu e-mailowego podanego w Zgłoszeniu.
  • Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem zarejestrowania za każdym razem nowego Dowodu Zakupu. Każdy Zakup można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych. Ten sam Dowód Zakupu może zostać zarejestrowany tylko raz – w razie ponownej rejestracji tego samego Dowodu Zakupu nie będzie on uwzględniany w Loterii. Dowód Zakupu nie może być dokumentem przerwanym, uszkodzonym, nieczytelnym, przerobionym, złożonym z więcej niż jednego paragonu ani w inny sposób zmienionym lub wytworzonym przez podmiot inny niż sprzedawca Produktów Promocyjnych, u którego Uczestnik nabył Produkty Promocyjne.

   Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek modyfikacja Dowodu Zakupu może być uznana za podrobienie dokumentu lub za próbę oszustwa. W terminie rejestracji Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w pkt 5. Regulaminu, jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie 3 (trzy) Zgłoszenia dziennie. Zgłoszenia można rejestrować nie częściej niż co 30 sekund.
  • W okresie od 15.03.2024 r. do 12.06.2024 r. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Uczestnika okazania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu objętych Zgłoszeniem (lub Zgłoszeniami) tego Uczestnika, potwierdzających zarejestrowany w Loterii Zakup Produktów Promocyjnych. W przypadku niemożności okazania oryginałów żądanych Dowodów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik winien przesłać je w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości elektronicznej (liczy się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora), wysyłając żądane oryginały Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data stempla pocztowego lub nadania Dowodu Zakupu przez Uczestnika pocztą kurierską) z dopiskiem „Loteria Chupa Chups”. Niedostarczenie żądanych Dowodów Zakupu skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 24.06.2024 r.
  • Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, które może być wykorzystywane do automatycznego dokonywanie Zgłoszeń, omijania zabezpieczeń informatycznych bądź zmieniania danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  • Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z pkt 10.1. jest równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia (zgodnie ze składanym w ramach Zgłoszenia oświadczeniem).
  • Zgłoszenia i/lub oświadczenia niekompletne, nieczytelne lub nieprawidłowo wypełnione (np. „czeskie błędy”, brakujące cyfry/litery tzw. literówki, dodatkowe nieistniejące na Dowodzie Zakupu informacje) są nieważne i skutkują negatywną weryfikacją i utratą prawa do Nagrody. Brak w Zgłoszeniu polskiego znaku diakrytycznego nie powoduje nieważności Zgłoszenia lub oświadczenia.
  • Uczestnik, który nie przedstawi Dowodu/Dowodów Zakupu żądanych przez Organizatora lub przedstawi Dowód/Dowody Zakupu zawierające dane inne, niż dane wskazane w Zgłoszeniu danego Uczestnika, w szczególności niepoprawnie wskazane numery Dowodu/Dowodów Zakupu, traci prawo do Nagrody. Niepoprawne wskazanie numeru Dowodu Zakupu ma miejsce, gdy nie odpowiada on numerowi Dowodu Zakupu wskazanemu w Zgłoszeniu. Niepoprawne wskazanie numeru kasy fiskalnej polega na podaniu numeru, który nie odpowiada numerowi kasy fiskalnej wynikającemu z Dowodu Zakupu wskazanego w Zgłoszeniu. Postanowienie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do każdej weryfikacji Dowodu Zakupu – dokonywanej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią
  • W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Nadzoru Loterii (dalej: „Komisja”), której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji wchodzi m.in. osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
 • Wartość puli Nagród
  • W Loterii przewidziane są następujące nagrody:
   • 27 (dwadzieścia siedem) nagród głównych w postaci karty przedpłaconej o wartości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każda (dalej: „Nagroda Główna”);
   • 744 (siedemset czterdzieści cztery) nagrody dzienne natychmiastowe o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda – wydawane w postaci kodu do bankomatu (dalej: „Nagroda II Stopnia”);
   • dalej łącznie: „Nagrody”.
  • Łączna wartość puli Nagród wynosi 101 400,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).
 • Miejsce, terminy i sposób przeprowadzenia losowań i informowania zwycięzców
  • Losowania Nagród Głównych odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150. Z przebiegu każdego losowania oraz jego wyników, Komisja przygotowuje protokół.
  • Organizator przewiduje przyznawanie Nagród Głównych poprzez losowanie (szczegółowy tryb przyznawania Nagród został określony poniżej).
  • Losowania Nagród Głównych są przeprowadzane spośród prawidłowo dokonanych Zgłoszeń, w następujących terminach:
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 15.03.2024 r. do dnia 17.03.2024 r. - Organizator w dniu 19.03.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 18.03.2024 r. do dnia 24.03.2024 r. - Organizator w dniu 26.03.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 25.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. - Organizator w dniu 02.04.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 01.04.2024 r. do dnia 07.04.2024 r. - Organizator w dniu 09.04.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 08.04.2024 r. do dnia 14.04.2024 r. - Organizator w dniu 16.04.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 15.04.2024 r. do dnia 21.04.2024 r. - Organizator w dniu 23.04.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 22.04.2024 r. do dnia 28.04.2024 r. - Organizator w dniu 30.04.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 29.04.2024 r. do dnia 05.05.2024 r. - Organizator w dniu 07.05.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną;
   • Zgłoszenia w terminach od dnia 06.05.2024 r. do dnia 15.05.2024 r. - Organizator w dniu 17.05.2024 r. wyłoni 3 Zgłoszenia, które otrzymają Nagrodę Główną.
  • Losowania, o których mowa w pkt 13.3. powyżej, odbywają się w obecności Komisji, przy użyciu urządzenia losującego, które posiada aktualną i pozytywną opinię techniczną właściwej jednostki badającej.
  • Alternatywną metodą losowania Nagród jest losowanie z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie takie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej, czyli poczynając od cyfry reprezentującej dziesiątki tysięcy, następnie tysiące, setki, dziesiątki i jedności. Losowanie rozpoczyna się od cyfry reprezentującej najwyższą wartość liczbową, czyli przykładowo: przy liczbie 3598 rekordów w bazie, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, a następne odpowiednio: setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Adekwatnie, gdy liczba losów wynosi 35987 w pierwszej kolejności losowana jest cyfra odpowiadająca dziesiątkom tysięcy. W przypadku losowania pierwszej cyfry liczba losów/piłeczek jest pomniejszona i w przypadku 35987 rekordów do losowania liczba ta wynosi 4 i są to losy/piłeczki ponumerowane od 0 do 3. Jeżeli wylosowana cyfra wynosi 3, do losowania cyfry jednostek tysięcy jest używanych 6 piłeczek ponumerowanych od 0 do 5. Tę zasadę stosuje się adekwatnie do liczby rekordów w bazie do losowania. Procedura powtarzana jest odrębnie dla każdego losowanego rekordu.
  • O wyborze jednej z metod losowania, opisanych wyżej w pkt 13.4. i 13.5., decyduje Komisja przed losowaniem.
  • Nagrody II Stopnia będą przyznawane w sposób losowy, zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze www (szczegółowy tryb przyznawania Nagród II Stopnia, został określony w pkt. 13.8 poniżej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu).
  • Nagrody II Stopnia przyznawane są według następujących zasad:
   • Nagrody II Stopnia przyznawane są w terminie od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.05.2024 r. - każdego dnia – co godzinę w godzinach od 8:00:00 do 20:00:00 - dla Uczestników, których prawo do danej Nagrody zostało pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
   • Organizator przyznaje 12 (dwanaście) Nagród II Stopnia dziennie w okresie wskazanym w pkt 13.8.1. Regulaminu;
   • Nagrody II Stopnia są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Ustalenie dokładnych dat i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił-trafił, bez wykorzystania jakiegokolwiek urządzenia i jest zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym przed rozpoczęciem przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, przy czym w ciągu jednego dnia otwierane jest 12 bramek.
   • Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda II Stopnia, tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. Dalsza informacja o przyznaniu Nagrody II Stopnia następuje zgodnie z pkt 13.10. Regulaminu.
   • Przypisanie Nagrody II Stopnia do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda II Stopnia.
   • W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda II Stopnia jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dotrze do Organizatora jako pierwsze po otwarciu kolejnej bramki, zaś Nagroda II przypisana do tej kolejnej bramki przyznawana jest kolejnemu Zgłoszeniu, które dotrze do Organizatora po otwarciu tej bramki jako drugiej; w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem kolejnej bramki Zgłoszenia dokona wyłącznie jeden Uczestnik, zostanie mu przyznana Nagroda II Stopnia z poprzedniej bramki, zaś Nagroda II Stopnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. W przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, Nagroda II Stopnia z poprzedniej bramki pozostaje w dyspozycji Organizatora, a Nagroda II Stopnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej bramki. Nagrody II Stopnia właściwe dla ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi pozostają w dyspozycji Organizatora.
   • W okresie od dnia 15.03.2024 r. do dnia 15.05.2024 r. Organizator dokonuje otwarcia 744 (siedmiuset czterdziestu czterech) bramek, po 12 (dwanaście) bramek w każdym z 62 (sześćdziesięciu dwóch) dni przyjmowania zgłoszeń w Loterii. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda II Stopnia (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13.8.5. oraz 13.8.6. powyżej), a Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek.
   • Przypisanie bramek, w których wygrywane są Nagrody II Stopnia, odbywa się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150.
  • Jeden Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę II Stopnia i jedną Nagrodę Główną. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda Główna lub Nagroda II Stopnia jest zwycięzcą w Loterii ("Zwycięzca").
  • Zwycięzcy Nagród II Stopnia są informowani o przyznanej Nagrodzie II Stopnia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail skierowanej przez Organizatora na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia danego losowania/przyznania Nagrody II Stopnia, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności

   za niedoręczenie wiadomości e-mail z powodów leżących po stronie Uczestnika, w tym za przekierowanie wiadomości do folderu SPAM lub innych folderów w skrzynce pocztowej Uczestnika. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody II Stopnia, Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania do Organizatora, drogą poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przesyłką kurierską, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Organizator wysłał wiadomość e-mail, o której mowa w niniejszym postanowieniu:
   • oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został podany w zwycięskim Zgłoszeniu; oraz
   • poprawnie i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia (dalej: „Oświadczenie 1”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • 7-dniowy termin, o którym mowa w niniejszym punkcie, uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie zwycięzca nada ww. dokumenty (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki w firmie kurierskiej) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Loteria Chupa Chups”, tj. data nadania powinna przypadać w okresie liczonym od następnego dnia kalendarzowego po dniu faktycznego powiadomienia przez Organizatora). Dla ostatniego przyznania Nagród II Stopnia data wysłania powinna przypadać w okresie od 21.05.2024 r. do 27.05.2024 r. – jeżeli Organizator powiadomił Uczestnika 20.05.2024 r., przy czym Organizator nie uwzględnia dokumentów, które wpłyną do niego po 01.06.2024 r., nawet w przypadku, gdy data stempla wskazuje na zachowanie terminu. Organizator nie uwzględnia przesyłek, które zawierają dokumenty dotyczące więcej niż jednego Uczestnika – w takim przypadku wszyscy Uczestnicy, których dokumenty zostały przesłane jedną przesyłką, tracą prawo do Nagrody II Stopnia. Organizator nie informuje Uczestnika o negatywnej weryfikacji Dowodu/Dowodów Zakupu i Oświadczeń, w tym o brakach dotyczących ww. dokumentów. Organizator nie zwraca Uczestnikowi Dowodu/Dowodów Zakupu ani Oświadczeń – bez względu na to, czy weryfikacja przebiegła pozytywnie czy nie.
  • Zwycięzca Nagrody Głównej jest informowany o przyznaniu Nagrody Głównej w rozmowie telefonicznej. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu, podany w zwycięskim Zgłoszeniu, w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po każdym losowaniu Nagrody Głównej.
  • Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia. Jeżeli próby te się nie powiodą, Uczestnik traci prawo do Nagrody Głównej.
  • Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody Głównej rozumie się nieudaną próbę połączenia z powodu: nieodebrania połączenia przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nieodebrania połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej zwycięzcy Nagrody Głównej (krótkie sygnały przerywane), przekierowania na pocztę głosową, braku możliwości połączenia ze zwycięzcą Nagrody Głównej na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora albo odmowy przeprowadzenia rozmowy przez zwycięzcę Nagrody Głównej.
  • W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 13.11. Regulaminu, Organizator potwierdzi ze zwycięzcą Nagrody Głównej dane podane przez niego w Zgłoszeniu oraz poprosi go o przygotowanie, w celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej, następujących dokumentów:
   • oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu stanowiącym podstawę przyznania Uczestnikowi Nagrody Głównej;
   • poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 2”);
  • W celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej zwycięzca zobowiązany jest do wysłania - w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym wiadomość o Nagrodzie Głównej została mu przekazana przez Organizatora w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.11. Regulaminu.:
   • oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu stanowiącym podstawę przyznania Uczestnikowi Nagrody Głównej;
   • poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia, które wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 2”);
  • 7-dniowy termin, o którym mowa w niniejszym punkcie uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie zwycięzca Nagrody Głównej nada dokumenty wskazane w niniejszym punkcie i w pkt. 13.14. Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki w firmie kurierskiej) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Loteria Chupa Chups” - tj. data nadania powinna przypadać w okresie liczonym od następnego dnia kalendarzowego po dniu faktycznego powiadomienia przez Organizatora, przy czym dla ostatniego siódmego Losowania data nadania powinna przypadać w okresie od 23.05.2024 r. do 29.05.2024 r. – jeżeli Organizator powiadomił Uczestnika 22.05.2024 r.). Dokumenty wskazane w niniejszym punkcie i w pkt. 13.14. Regulaminu należy nadać przesyłką pocztową poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia dokumentów do Organizatora) Nagrody Głównej upływa z dniem 05.06.2024 r. nawet w przypadku, gdy data stempla wskazuje na dochowanie terminu. Organizator nie uwzględnia przesyłek, które zawierają dokumenty dotyczące więcej niż jednego Uczestnika – w takim przypadku wszyscy Uczestnicy, których dokumenty zostały przesłane jedną przesyłką, tracą prawo do Nagrody Głównej. Organizator nie informuje Uczestnika o negatywnej weryfikacji Dowodu/Dowodów Zakupu i Oświadczeń, w tym o brakach dotyczących ww. dokumentów. Organizator nie zwraca Uczestnikowi Dowodu/Dowodów Zakupu ani Oświadczeń – bez względu na to, czy weryfikacja przebiegła pozytywnie czy nie.
  • Zwycięzca Nagrody ma prawo do rezygnacji z Nagrody. Rezygnację z Nagrody należy potwierdzić drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail: chupachups@kropkabordo.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody.
  • Wyniki poszczególnych losowań w Loterii będą ogłaszane także na stronie internetowej, pod adresem: www.loteriachupachups.pl, w terminie 7 dni roboczych od dnia każdego losowania; przy czym Nagrody przysługują wyłącznie w przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do Nagrody zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 • Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród w Loterii.
  • Nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  • Nagrody II Stopnia są wydawane według następujących zasad:
   • Nagrody II Stopnia dostarczane są zwycięzcom Nagród II Stopnia w postaci kodu do bankomatu (kod do wypłaty kwoty Nagrody II Stopnia w jednym z bankomatów sieci Euronet, których lista jest dostępna na pod adresem https://euronet.pl/wyszukiwarka/);
    • Kod do bankomatu przesyłany jest Uczestnikowi będącemu zwycięzcą Nagrody II Stopnia w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 13.10. niniejszego Regulaminu i po przeprowadzeniu przez Organizatora ich pozytywnej weryfikacji, w szczególności odnośnie do Dowodu Zakupu i Oświadczenia 1 - na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji Zgłoszenia;
    • Kod do bankomatu jest ważny przez 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jego doręczenia na adres mailowy Uczestnika. Za dzień doręczenia kodu do bankomatu uznaje się dzień nadania wiadomości e-mail przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu. Sposób odbioru Nagrody II Stopnia za pomocą kodu do bankomatu zostanie szczegółowo opisany w wiadomości doręczonej na adres mailowy Uczestnika.
   • W przypadku nieodebrania Nagrody II Stopnia przez Uczestnika w wyznaczonym 14-dniowym terminie, Nagroda II Stopnia pozostaje niewydana i przechodzi do dyspozycji Organizatora Loterii.
   • Nagrody Główne są wydawane według następujących zasad:
    • Nagrody Główne dostarczane są zwycięzcom Nagród Głównych w postaci kart przedpłaconych;
    • Nagroda Główna przesyłana jest Uczestnikowi będącemu zwycięzcą Nagrody Głównej w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w pkt 13.14 oraz pkt 13.15 niniejszego Regulaminu i po przeprowadzeniu przez Organizatora ich pozytywnej weryfikacji, w szczególności odnośnie do Dowodu Zakupu i Oświadczenia 2 - przesyłką kurierską na adres podany przez Uczestnika w Oświadczeniu 2;
   • Data ważności karty przedpłaconej będzie widoczna na karcie lub zostanie przesłana Uczestnikowi w oddzielnej wiadomości e-mail wysłanej z adresu chupachups@kropkabordo.pl Za dzień doręczenia karty przedpłaconej uznaje się dzień nadania przesyłki kurierowi przez Organizatora.
   • W przypadku nieodebrania Nagrody Głównej przez Uczestnika - Nagroda Główna pozostaje niewydana i przechodzi do dyspozycji Organizatora Loterii.
   • Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody czy ekwiwalent pieniężny ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
   • Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej najdalej na tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.
   • Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody również w następujących sytuacjach:
    • w przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody, o czym informuje Organizatora pisemnie w terminie podanym w pkt 13.16. Regulaminu,
    • w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 13.10., 13.15. Regulaminu lub niedotrzymania terminu ich przesłania,
    • w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad określonym Regulaminem lub noszącego znamiona podrabiania lub przedstawiania jako Dowód Zakupu wydruku z aplikacji mobilnej,
    • w przypadku przesłania Dowodu Zakupu zniszczonego, nieczytelnego lub w inny sposób uniemożliwiającego weryfikację danych podanych w Zgłoszeniu,
    • w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub adresu pocztowego, co uniemożliwia kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody,
    • w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia 1 lub 2 Zwycięzcy nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych lub odmowy podania danych wymaganych Oświadczeniem 1 lub 2;
    • w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody;
    • w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
   • Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa w dniu 19.06.2024 r.
   • Nagrody niewydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.
   • Organizator nie udziela informacji jaki numer paragonu/kasy fiskalnej z Dowodu Zakupu został przyporządkowany do wylosowanego Zgłoszenia. W przypadku przesłania Dowodów Zakupu wraz z oświadczeniami, zgodnie z pkt. 13.10. oraz 13.15. oraz odpowiednio pkt 10.3 Regulaminu, Organizator nie odsyła Uczestnikowi Dowodów Zakupu po dokonaniu ich weryfikacji, w tym Dowodów Zakupu, które nie zostały przyporządkowane do wylosowanych Zgłoszeń.
 • Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
  • Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 15.03.2024 r. i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu wydania Nagród, tj. do dnia 03.07.2024 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20) roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Loteria Chupa Chups” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
  • O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości e-mail późniejszą niż 03.07.2024 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które zostały jej doręczone po dniu 08.07.2024 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail.
  • Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa lub e-mailem na adres: chupachups@kropkabordo.pl, z dopiskiem/tytułem e-maila „Loteria Chupa Chups - Reklamacja”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: chupachups@kropkabordo.pl.
  • Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję wynosi 3 dni robocze od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  • Zawiadomienia o wyniku reklamacji są wysyłane (poprzez nadanie listu lub wysłanie wiadomości e-mail) reklamującemu na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Terminy przedawnienia roszczeń
  • Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 • Dane osobowe
  • Dokonując Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podawanych w Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Loteria Chupa Chups”.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
   • dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
   • Administratorem jego danych osobowych w Loterii jest Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (02-255) Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, NIP 5260015828 („Administrator”).
  • Dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu Loterii oraz obowiązujących przepisów prawa:
   • dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Nagród wymogów regulaminu Loterii oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • jeśli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); - dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Loterii. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy pisemnej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która określa zakres i cel przetwarzania danych. W szczególności Administrator, powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii firmie Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150 (Organizator) na potrzeby przeprowadzenia Loterii w tym również w celu wspomagania Administratora w wypełnianiu obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie, w oparciu o umowę pisemną powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia ujawnionych, własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia odpowiedniego postępowania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających.
  • Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, w sytuacji wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem - Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail: pvmdpo@it.pvmgrp.com lub pisząc listownie na adres Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: pvmdpo@it.pvmgrp.com .
  • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez zwycięzcę Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub zwycięzcy Nagrody; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
  • Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe Uczestników Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 • Postanowienia końcowe
  • Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 15.03.2024 r. do dnia 15.07.2024 r. w godz. 10.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na stronie www.loteriachupachups.pl.
  • Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia promocyjna pod numerem: 22 750 70 59 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00-16.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora). Uwagi i zapytania mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: chupachups@kropkabordo.pl. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w języku polskim lub angielskim.
  • Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Loterii, przesyłając stosowaną wiadomość email na adres: chupachups@kropkabordo.pl.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny, czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, wiadomości e–mail od Organizatora w kategorii „wiadomości-śmieci”, „SPAM” lub innych folderach w skrzynce odbiorczej Uczestnika.

   Każdy Uczestnik zobowiązany jest do regularnej weryfikacji, czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki odbiorczej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości-śmieci”, „SPAM” lub do innych folderów w skrzynce odbiorczej Uczestnika.
  • Terminy wysyłek, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są liczone od kolejnego dnia kalendarzowego – jeżeli termin liczony jest w dniach kalendarzowych lub od kolejnego dnia roboczego – jeżeli termin liczony jest w dniach roboczych, następującego po dniu, w którym Uczestnik dostał stosowne powiadomienie od Organizatora o takiej wysyłce, a w przypadku Organizatora po dniu, w którym Organizator otrzymał stosowne dokumenty/stosowną korespondencję od Uczestnika. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które przypadają w okresie od poniedziałku do piątku, np. poniedziałek 01.04.2024 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W celu uniknięcia wątpliwości - ww. zasadę stosuje się odpowiednio do obliczania wszystkich terminów przewidzianych w Regulaminie.
  • Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
  • Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady udziału w Loterii.
 • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 – Oświadczenie 1 dla Zwycięzcy Nagrody II Stopnia
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie 2 dla Zwycięzcy Nagrody Głównej
ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ W LOTERII CHUPA CHUPS.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ, A DOTYCHCZASOWYM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY.

OSTATNIE LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.05.2024 R.
Data
Laureat
Nagroda